Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Dječji kreativni centar „DOKKICA” odlučio je proširiti svoj stručni tim. U potrazi smo za edukacijskim rehabilitatorom, radnim terapeutom, logopedom i fizioterapeutom!

S ciljem pružanja sveobuhvatne podrške za djecu s teškoćama u razvoju (u daljnjem tekstu djece s TUR) i njihove roditelje, Dječji kreativni centar DOKKICA kreirao je projekt pod nazivom Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku

Ideja je projekta omogućiti potrebne terapije djeci s TUR (djeca s teškoćama senzorne integracije, djeca s intelektualnim teškoćama, djeca s ADHD-om, djeca s poremećajem iz autističnog spektra, djeca s kašnjenjem u senzo-motornom razvoju, djeca s teškoćama pažnje, teškoćama u učenju i sl.) na području urbane aglomeracije Osijek.

Projektom će biti formiran stručni tim koji čine stručnjaci s područja društvenih znanosti (radni terapeuti, logopedi, edukacijski rehabilitatori, psiholozi) te su projektom planirane suradnje sa stručnjacima s područja biotehničkih znanosti i zdravstva (nutricionisti, farmaceuti, liječnici). 

Rad stručnog tima bazira se na detaljnoj interdisciplinarnoj procjeni potreba djeteta i obitelji uključenih u projekt na temelju koje se kreira individualni terapijski plan. Paralelno sa spomenutim terapijskim procesom omogućit će se psihosocijalna podrška cijeloj obitelji djeteta s TUR. S tim ciljem, organizirana su mjesečna predavanja i radionice za roditelje djece s TUR te mjesečne radionice za braću i sestre djece s TUR. Naš stručni tim, podijeljen na mobilni tim i tim koji djeluje u prostoru Centra, omogućit će sveobuhvatni terapijski pristup svakom djetetu. Članovi mobilnog tima jednom tjedno odlazit će u domove obitelji djece s TUR, gdje će se provoditi individualna terapija u prirodnom okruženju djeteta te će se educirati i osnaživati roditelji u nošenju sa svakodnevnim situacijama. Tim koji djeluje u prostoru Centra provodit će individualni terapijski rad s djecom u senzornoj sobi te psihosocijalno savjetovanje i podršku za roditelje te braću i sestre djece s TUR.

S obzirom na važnost kreiranja kvalitetne i cjelovite usluge za korisnike, a s ciljem kontinuiranog praćenja kvalitete direktnog rada stručnog tima s korisnicima, ostvarili smo suradnju sa STAR Institutom, Denver, Colorado.

Suradnjom će se realizirati edukacija stručnjaka na području senzornog procesuiranja, edukacija u području savjetovanja roditelja djece s TUR te će direktan rad stručnog tima biti nadziran mjesečnim stručnim supervizijama. Spomenutom suradnjom postavlja se standard kvalitete socijalnih usluga koje će biti provedene u sklopu projekta, a koje su usporedive s praksom koja se primjenjuje u drugim zemljama Europe i svijeta.

S ciljem upoznavanja i  integriranja novih i inovativnih metoda rada u praksi s djecom s TUR, u sklopu projekta organizirat će se dvije međunarodne konferencije i dva okrugla stola. Konferencija će omogućiti umrežavanje stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, psihologa, učitelja i terapeuta iz Hrvatske i svijeta u izmjeni dosadašnjih modela rada. Sukladno s tim ostvarena je suradnja sa specijaliziranom školom Abbot’s Lea School, Liverpool, koja je postala aktivni suorganizator međunarodne konferencije s Dječjim kreativnim centrom DOKKICA. Suradnjom je planirana provedba zajedničkog znanstvenog istraživanja o utjecaju terapijskih usluga koje se provode u sklopu projekta i u sklopu škole Abbot’s Lea School za poboljšanje kvalitete života obitelji i pojedinačnih domena razvoja djece s TUR te njegova usporedba s međunarodnom praksom. 

Iako u posljednjih nekoliko godina svjedočimo porastu broja organizacija i udruga čiji su ciljani korisnici djeca s teškoćama u razvoju, još uvijek svjedočimo nedostatku interdisciplinarnosti i cjelovitosti u sklopu usluga koje su danas dostupne. Roditelji su prepušteni sami procijeniti stručnost terapeuta te korisnost pojedine metode te su rijetko uključeni u terapijski proces prije sveobuhvatne procjene djeteta, a i same obitelji. 

Terapijski proces koji se odvija s djetetom samo je jedan dio puno veće cjeline – obiteljske strukture i dinamike koja neosporivo utječe na njega. Zato u sklopu projekta naglasak stavljamo upravo na obitelj te govorimo o terapijskom procesu u koji ulazi cijela obitelj. Takvim pristupom cilj je educirati roditelje te spriječiti suovisnost o terapeutu, dok psihosocijalnom podrškom težimo staviti naglasak na boljitak svih njezinih članova.