Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

I mene se pita

Kratki opis projekta:

Dječji kreativni centar Dokkica jedan je od partnera na projektu I mene se pita – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19. Ovim projektom ojačava se zagovaračka uloga civilnog društva i Vijeća učenika u praćenju odgojno-obrazovnih politika i upravljanju odgojno-obrazovnim politikama u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 te naglašava važnost sudjelovanja Vijeća učenika u donošenju odluka o pitanjima vezanim za njihova prava i obveze. U sklopu projekta zagovarat će se učenička participacija u procesu donošenja odluka tijela vlasti na nacionalnoj razini, ali i lokalnim razinama, kao i provoditi istraživanja o uključivanju učenika u procese odlučivanja o pitanjima vezanim za njihova prava i obveze u školama diljem Hrvatske.

Projekt provodi  Udruga Delta u suradnji s  Mrežom mladih Hrvatske Centrom za građanske inicijative Poreč, Dječjim kreativnim centrom DOKKICA i  Info zonom uz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Ciljevi:

Opći je cilj projekta ojačavanje zagovaračke uloga civilnog društva i Vijeća učenika kao predstavničkog tijela učenika u upravljanju odgojno-obrazovnim politikama i njihovu praćenju u doba pandemije COVID-19, kao i naglašavanje važnosti sudjelovanja Vijeća učenika u donošenju odluka o pitanjima vezanim za njihova prava i obveze. Specifični su ciljevi projekta provođenje istraživanja o uključivanju učenika u procese odlučivanja o pitanjima vezanim za njihova prava i obveze, zagovaranje i praćenje provedbe relevantnih odredbi Zakona vezanih za učeničku participaciju, formiranje Preporuka za uključivanje Vijeća učenika u donošenje odluka koje se tiču učenika u kriznim situacijama i zagovaranja učeničke participacije u donošenju relevantnih odluka tijela vlasti na nacionalnoj razini i lokalnim razinama.

Financijska podrška:
4.997,18 eura

Razdoblje provedbe projekta: 2020. – 2021.