Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

ZAPOŠLJAVAMO PSIHOLOGINJU/PSIHOLOGA

Mjesto rada: OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: 2 smjene

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 13.9.2023.

Natječaj vrijedi do: 21.9.2023.

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: 1 godinu

Vozački ispit: Kategorija B

Ostale informacije: 

Psiholog – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme, sukladno članku 12. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23) uz probni rad od tri (3) mjeseca.


Opis poslova: individualni savjetodavni rad s djecom i roditeljima u prostoru Centra i u izdvojenom savjetovalištu u Belom Manastiru, izrada individualnog plana, općih i specifičnih ciljeva, praćenje napretka korisnika, vođenje dokumentacije o korisnicima i vlastitom radu, izrada izvješća o korisnicima, priprema i provedba radionica za djecu, priprema i vođenje predavanja za roditelje, suradnja s drugim ustanovama (osnovne škole, Hrvatski zavod za socijalni rad)

Primljeni kandidat proći će edukacije za rad sa specifičnim ciljanim skupinama, kao i superviziju..

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

  • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen stručni ispit

Kandidati uz pisanu prijavu na natječaj (molbu) moraju priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma ili potvrda o stečenom nazivu)
  • presliku rješenja Hrvatske psihološke komore o odobrenju obavljanja psihološke djelatnosti
  • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  • dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec dana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati sa završenom edukacijom i/ili iskustvom u savjetodavnom radu, radu s djecom s problemima u ponašanju ili sa žrtvama nasilja u obitelji.

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

 

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno na adresu Dječji kreativni centar DOKKICA, Otokara Keršovanija 4, 31000 Osijek ili na adresu e-pošte podrska@dokkica.hr s naznakom– Za natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor.

Kandidat koji nije pristupio razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom. 

Dječji kreativni centar DOKKICA zadržava pravo poništiti natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da DJEČJI KREATIVNI CENTAR DOKKICA može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Dječjeg kreativnog centra DOKKICA.