Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Radionice socijalnih vještina

Što su socijalne vještine?

S obzirom na to da su ljudi socijalna bića, razvijanje socijalne kompetentnosti svake individue čini se kao logičan i nužan korak. Socijalna kompetencija krovni je pojam više različitih vještina: komunikacijskih, interpersonalnih, životnih i socijalnih vještina. Komunikacijske se vještine odnose na upotrebu verbalne i neverbalne komunikacije u interakciji s drugima za prenošenje određene poruke, dok interpersonalne omogućuju izgradnju i održavanje međuljudskih odnosa. Socijalne se vještine odnose na specifična ponašanja u različitim socijalnim situacijama (npr. nenasilno rješavanje sukova, asertivnost, tolerantnost,..), dok nam životne vještine omogućuju prevladavanje raznih životnih izazova.

Prema tome, „socijalne vještine su ciljano usmjerena, interakcijski i situacijski prikladna socijalna ponašanja koja su naučena i pod kontrolom pojedinca.” (Hargie, Sanders i Dickson, 1986, prema Ferić, Kranželić Tavra, 2003). Iz same definicije proizlazi kako je ova ponašanja moguće naučiti, što nam je posebno važno u radu s djecom i mladima kod kojih je utvrđena nedostatna razvijenost ovih vještina.

Zašto je važno usvajati socijalne vještine?

Socijalne su se vještine pokazale kao zaštitni faktor u kasnijoj prilagodbi djeteta. Tako su vještine poput rješavanja problema, orijentacije na cilj i mogućnost uspostavljanja prijateljstava zaštitni faktor za pojavu nasilja među djecom (Orpinas i Horne, 2006; prema Velki, 2012). Socijalno vješti pojedinci u provokativnim situacijama koriste se metodama poput kompromisa, uvjeravanja, opuštanja ili humora, koji ne samo da smanjuju provokaciju već pridonose očuvanju samopoštovanja. Nedostatak socijalnih vještina pokazao se kao rizični čimbenik za uključivanje u različita rizična ponašanja tijekom adolescencije, poput konzumacije alkohola, cigareta ili upotrebe droga (Griffin i sur., 2001).

Socijalne je vještine potrebno razlikovati od socijalne kompetencije. Naime, vještine uključuju specifična ponašanja djeteta, poput tolerantnosti ili asertivnosti, dok se socijalna kompetencija odnosi na to kako dijete te vještine rabi u odnosu s drugima.

Radionice socijalnih vještina u sklopu programa Alternativni centar podrške za djecu i roditelje

Ciljna skupina programa djeca su u dobi od 7 do 18 godina. U sklopu ovog programa osmišljene su radionice kojima se obrađuju teme poput aktivnog slušanja, komunikacije (JA-poruke), prepoznavanja i izražavanja osjećaja, empatije, sukoba, suradnje, timskog rada, donošenja odluka i rješavanja problema te zauzimanja za sebe i razvoja samopoštovanja. Na uvodnim se radionicama (kao i na individualnim susretima) obavlja procjena razvijenosti socijalnih vještina te se njihov razvoj evaluira tijekom i po završetku ciklusa radionica.

Ako prepoznajete da je Vašem djetetu potrebno osnaživanje u nekom od navedenih područja, kontaktirajte nas na broj 099/748 2532 ili e-mail: podrska@dokkica.hr i dogovorite inicijalni termin. Sudjelovanje u radionicama besplatno je. 

pODIJELI…

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin