Otokara Keršovanija 4 / 31000 Osijek

Zapratite nas

Dokkica

Natječaj za posao – Edukacijski rehabilitator (m/ž) / Logoped (m/ž) / Radni terapeut (m/ž)

Radno mjesto:

Mjesto rada: OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 2

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 12. 8. 2021.

Natječaj vrijedi do: 23. 8. 2021.

Posloprimac:

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

Vozački ispit: Kategorija B

Ostale informacije: Edukacijski rehabilitator/ logoped/ radni terapeut – 2 izvršitelja, m/ž, na određeno vrijeme od 24 mjeseca sukladno članku 61. stavku 3. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) uz probni rad od tri (3) mjeseca. Edukacijski rehabilitator, logoped i radni terapeut (m/ž) prima se na rad u sklopu projekta Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku, koji će se financirati u sklopu poziva Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb.

Izabrani kandidat rasporedit će se na radno mjesto po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta. Planirano je trajanje provedbe projekta 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te se kandidat prima na rad za vrijeme trajanja projekta. Projekt će se financirati iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 2014. – 2020. Opis poslova: individualni terapijski rad s djecom u prostoru Centra i u domu korisnika, savjetovanje roditelja, izrada individualnog plana, općih i specifičnih ciljeva, praćenje napretka korisnika, vođenje dokumentacije o korisnicima i vlastitom radu, suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

● završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij – magistar
edukacijske rehabilitacije, prof. rehabilitator, dipl. defektolog, prof. defektolog, mag.
logoped., prof. logoped, bacc. therap. occup.

Kandidati uz prijavu moraju priložiti sljedeće dokumente:

● životopis
● presliku osobne iskaznice
● dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma ili potvrda o stečenom nazivu)
● dokaz o završenoj stručnoj edukaciji (ako je kandidat završio edukaciju)
● uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6
mjeseci),
● dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno-pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne
stariji od mjesec dana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati sa završenom edukacijom iz područja senzorne integracije i kandidati s iskustvom rada u individualnoj terapijskoj praksi. Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.
Prijave se podnose preporučenom poštom ili osobno na adresu Dječji kreativni centar DOKKICA, Otokara Keršovanija 4, 31000 Osijek ili na e-adresu podrska@dokkica.hr s naznakom– za natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor.
Ako kandidat nije pristupio razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom.
Dječji kreativni centar DOKKICA zadržava pravo poništiti natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da DJEČJI KREATIVNI CENTAR DOKKICA može prikupljati, rabiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Dječjeg kreativnog centra DOKKICA.