Učenje u zajednici

Projekt „Učenje u zajednici“

Projekt „Učenje u zajednici“ omogućuje učenicima osnovnih škola grada Osijeka i Osječko-baranjske županije učenje u nesvakidašnjem, kreativnom i poticajnom okruženju o međupredmetnim temama nacionalnog okvirnog kurikuluma (građanski odgoj, poduzetništvo, osobni i socijalni razvoj, zaštita okoliša). U sklopu projekta organizirat će se jačanje kapaciteta nastavnika za razumijevanje koncepta održivog razvoja i implementaciju programa u školski kurikulum.
Učenici će kroz trening za dječje trenere o aktivizmu u zajednici steći dodatna znanja i vještine o konceptu održivog razvoja, a kroz provedbu učeničkih radionica kroz suradničko učenje prenijeti znanja svojim vršnjacima u školskoj
zajednici. Projekt nudi različite tematske aktivnosti koje nude mogućnost interdisciplinarnoga povezivanja sadržaja različitih nastavnih predmeta, a nastavnik u dogovoru s učenicima odabire sudjelovanje u određenoj/im aktivnosti/ima. Projekt pomaže ispunjenju nastavnih planova i programa te obogaćuje školski kurikulum. U sklopu projekta izdat će se i Publikacija s nastavničkim pripremama za obrazovanje za OR.

Opći cilj projekta ostvaruje se kroz povezivanje različitih dionika unutar lokalne zajednice s ciljem provedbe inovativnih modela učenja o održivom razvoju. Specifični ciljevi projekta ostvaruju se kroz educiranje nastavnika o temama održivog razvoja te jačanjem kapaciteta za integriranje i provedbu istih unutar školskog kurikuluma. Osim toga, specifičnim ciljevima doprinosi se i jačanju
dječje participacije za provedbu inovativnih modela učenja o održivom razvoju (suradničko učenje i trening za dječje trenere), jačanju građanskih kompetencija učenika/ica i osnaživanju za samostalnu provedbu inicijativa i akcija u lokalnoj zajednici.